Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
18.09.2020 więcej
Wniosek o dokonanie wpisu/zmiany
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
18.09.2020 więcej
Wniosek o udzielenie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
18.09.2020 więcej
Wniosek o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części
18.09.2020 więcej
Wniosek o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami
18.09.2020 więcej
Wniosek o oszacowanie szkód
powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych
18.09.2020 więcej
Wniosek o wydanie wyciągu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
18.09.2020 więcej
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
18.09.2020 więcej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki
18.09.2020 więcej
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
18.09.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się