Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie RDOŚ
z dnia 28.01.2021 r. znak: WOOŚ.442.2.2020.AD.8
01.02.2021 więcej
Obwieszczenie RDOŚ
znak WOOŚ.442.1.2020.AD.135 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie
"Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.".
07.12.2020 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 13.08.2020 r. znak: GK.6220.3.2020 dot. umorzenia
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1MW...
19.08.2020 więcej
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 05.08.2020 r.
znak WOOŚ.420.13.2.2020.AD.26 w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
"Budowa instalacji służących do poprawy parametrów
jakościowych paliw...
10.08.2020 więcej
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 05.08.2020 r.
znak WOOŚ.420.13.2.2020.AD.25 w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
"Budowa instalacji służących do poprawy parametrów
jakościowych paliw...
10.08.2020 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
znak: GK.6220.3.2020 z dnia 10.07.2020 r. w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej...
15.07.2020 więcej
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 10.07.2020 r.
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji służących do poprawy
parametrów jakościowych paliw gazowych wraz z infrastrukturą
niezbędną do ich obsługi...
13.07.2020 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 24.06.2020 r. znak: GK.6220.3.2020 w sprawie zawieszenia
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy
fotowoltaicznej...
26.06.2020 więcej
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 25.06.2020 r.
znak: WOOŚ.442.1.2020.AD.5 w związku z powiadomieniem Republiki
Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego
wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
26.06.2020 więcej
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 23.06.2020 r.
znak WOOŚ.420.13.13.2019.BL.38 w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych Przemyśl 3030K i
304K - KGZ Przemyśl...
26.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się