Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
znak IG.6733.14.2018.UK z dnia 19 listopada 2018 r.
22.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
znak IG.6733.22.2018.UK z dnia 13 listopada 2018 r.
22.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
znak IG.6733.21.2018.UK z dnia 12 listopada 2018 r.
22.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
znak IG.6733.16.2018.UK z dnia 08 listopada 2018 r.
22.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
znak IG.6733.17.2018.UK z dnia 22 października 2018 r.
30.10.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
znak IG.6733.15.2018.UK z dnia 9 października 2018 r.
30.10.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
znak: I-V.746.3.11.2018 z dnia 22.10.2018 r. dot. zawiadomienia o
wydaniu decyzji nr 3/11/18 dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego...
25.10.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
znak: I-V.746.3.11.2018 dot. wszczęcia przez Wojewodę
Podkarpackiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla...
24.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 14 sierpnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o
nazwie "Ostrów 1/2017"...
14.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
z dnia 06.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji nr 1/5/18 z dnia
31 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego...
06.08.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się