Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 24.08.2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji
wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...
24.08.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 24.08.2018 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego...
24.08.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Przemyskiego
z dnia 22.08.2018 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych,
liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie
Powiatowej Komisji Wyborczej
24.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 21.08.2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach
wyborczych...
24.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 21.08.2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach
wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w
Przemyślu...
24.08.2018 więcej
Uchwała Nr LIV/281/2018 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 26.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Przemyśl na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
03.08.2018 więcej
Uchwała Nr LIV/280/2018 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 26.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Przemyśl na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
03.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się