Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVIII/131/2019 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
Przemyśl do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania
inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w
budżecie na 2019 r.
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVIII/130/2019 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i przekazania
petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVIII/129/2019 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i przekazania
petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVIII/128/2019 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Grochowce.
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVIII/127/2019 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kuńkowce.
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVIII/126/2019 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Grochowce.
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVIII/125/2019 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na
rzecz Gminy Przemyśl nieruchomości położonej w Ostrowie.
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVIII/124/2019 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika
graficznego do uchwały nr LXIII/318/2018 Rady Gminy Przemyśl z
dnia 24 września 2018 roku.
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu w
sprawie odpłatnego przejmowania przez Gminę Przemyśl sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej...
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania
zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019.
03.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się