Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania
zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020.
19.01.2021 więcej
Uchwała nr XXVIII/209/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
Przemyśl do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania
inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w
budżecie na 2020 r.
19.01.2021 więcej
Uchwała nr XXVIII/208/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2020 r.
19.01.2021 więcej
Uchwała nr XXVIII/207/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przemyśl na 2021 rok...
19.01.2021 więcej
Uchwała nr XXVIII/206/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ujkowice 1/2019”,
terenu położonego w Gminie Przemyśl.
19.01.2021 więcej
Uchwała nr XXVIII/205/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości...
19.01.2021 więcej
Uchwała nr XXVIII/204/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemyśl.
19.01.2021 więcej
Uchwała nr XXVII/203/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
Przemyśl do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania
inwestycji...
10.12.2020 więcej
Uchwała nr XXVII/202/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2020 r.
10.12.2020 więcej
Uchwała nr XXVII/201/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XIX/142/2020 Rady Gminy Przemyśl z dnia 29 stycznia 2020 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego...
10.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się