Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXX/239/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
22.03.2021 więcej
Uchwała nr XXX/238/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji
wniesionej przez Mieszkańców Hermanowic i Stanisławczyka
22.03.2021 więcej
Uchwała nr XXX/237/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i przekazania
petycji według właściwości
22.03.2021 więcej
Uchwała nr XXX/236/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i przekazania
petycji według właściwości
22.03.2021 więcej
Uchwała nr XXX/235/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia i
przyjęcia zadań ponadgminnych przez Gminę Przemyśl
22.03.2021 więcej
Uchwała nr XXX/234/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Przemyśl w roku 2021”
22.03.2021 więcej
Uchwała nr XXX/233/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2021 r.
22.03.2021 więcej
Uchwała nr XXX/232/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
Przemyśl do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania
inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w
budżecie na 2021 r.
22.03.2021 więcej
Uchwała nr XXX/231/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Gminy Przemyśl na 2021 rok
22.03.2021 więcej
Uchwała nr XXX/230/2020 Rady Gminy Przemyśl
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia
Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w
Krównikach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
22.03.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się